ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΓΑ

 

 Το Τμήμα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών από το 2000 μέχρι και σήμερα συμμετείχε σε μια σειρά έργων που είχαν ως στόχο, από τη μία τη διεύρυνση, αναβάθμιση και βελτίωση του διαθέσιμου εργαστηριακού και δικτυακού εξοπλισμού και από την άλλη την παροχή στην ακαδημαϊκή κοινότητα περισσότερων και καλύτερων δικτυακών και όχι μόνο υπηρεσιών. Το σύνολο των έργων αυτών χρηματοδοτήθηκε τόσο από ευρωπαϊκούς όσο και από εθνικούς πόρους.

Πιο συγκεκριμένα το Τμήμα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών του Ιονίου Πανεπιστημίου από το 2000 έως σήμερα συμμετείχε και υλοποίησε τα ακόλουθα έργα: